Home Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Haar van Haarsma

1. Start van de werkzaamheden
De werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft starten binnen 2 weken nadat de schriftelijke opdrachtverlening is ontvangen, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

2. Offertes en betalingen
De offerte is geldig gedurende 6 weken, tenzij anders is overeengekomen. Haar van Haarsma is slechts aan de offerte gebonden als de opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders wordt vermeld.

Haar van Haarsma  zorgt voor afdracht van belastingen en premies en vrijwaart in dit verband de opdrachtgever. Het geoffreerde bedrag is te beschouwen als een aanneemsom voor de werkzaamheden zoals in de offerte staan beschreven. Haar van Haarsma declareert, tenzij anders overeengekomen, als volgt:

  • 50% bij de opdrachtbevestiging
  • 50% na afronding van de opdracht

De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 4 weken. Hierna wordt voor het gefactureerde bedrag een rente van 3% per week doorberekend.
 

3. Uitvoering en planning
De opdrachtgever en Haar van Haarsma informeren elkaar over alle omstandigheden en ontwikkelingen waarvan de andere partij, gelet op een goede uitvoering van de werkzaamheden, op de hoogte moet zijn. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Haar van Haarsma tijdig kan beschikken over alle informatie en middelen die nodig zijn om de werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. Opdrachtgever en Haar van Haarsma informeren elkaar indien de planning of kwaliteit van de werkzaamheden gevaar dreigen te lopen. Vervolgens wordt in onderling overleg en naar bevind van zaken gehandeld.

Indien Haar van Haarsma vanwege overmacht gedurende langere tijd niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, wordt in overleg met de opdrachtgever naar een oplossing gezocht. Indien dit niet lukt, staat het de opdrachtgever geheel vrij de opdracht schriftelijk te beƫindigen. In dat geval wordt op basis van de werkelijk bestede uren gefactureerd.

Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, passen partijen in onderling overleg de overeenkomst aan.
 

4. Vertrouwelijkheid
Haar van Haarsma behandelt vertrouwelijke informatie die in het kader van de opdracht wordt verstrekt zorgvuldig en handelt dienovereenkomstig.
 

5. Aansprakelijkheid
Haar van Haarsma is niet aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt door het gebrek van de toepassing van door Haar van Haarsma verstrekte gegevens, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van Haar van Haarsma. Komt Haar van Haarsma de overeenkomst niet of niet deugdelijk na en wordt dat veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Haar van Haarsma, dan zal de door Haar van Haarsma verschuldigde schadevergoeding noot de hoogte van het overeengekomen honorarium overschrijden. Bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de laatste drie maanden.

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner