Home Intervisie

Intervisie en reflectie

Intervisie maakt deel uit van de reflectiepraktijk van de professional. Het is een effectieve manier om met collega’s over het werk te praten en van elkaar te leren. Intervisie helpt bij het bespreken van ethische dilemma’s, het verdiepen van werkproblemen en het bevordert de onderlinge samenwerking en teamvorming.

Om intervisoren en werkbegeleiders binnen jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij preventie van seksueel misbruik is materiaal ontwikkeld ten behoeve van de reflectiepraktijk. Dit bestaat uit een handreiking, een animatiefilmpje en een training ten behoeve van de reflectiepraktijk. Voor meer informatie over deze training: scholingsaanbod FCB

Als externe ondersteun ik intervisiebijeenkomsten van professionals. Dat kan variëren van een begeleiding van de eerste 10 bijeenkomsten tot de rol van vast begeleider. Om intervisie goed te laten verlopen hanteer ik diverse methodes. Ik ben enthousiast over:

  • De incidentmethode: een eenvoudige en strak gestructureerde methode die erop gericht is om moeilijke zaken die in het verleden gebeurd zijn of die staan te gebeuren, met behulp van reflectie in een groep te bespreken. De kennis en ervaring van alle leden van de gespreksgroep heeft een meerwaarde; vrijblijvendheid wordt voorkomen. Omdat collega’s meer afstand hebben tot jouw problemen is de kans groter dat zij vanuit verschillende gezichtspunten de problematiek zullen bekijken.
  • Het socratisch gesprek: het socratisch gesprek is een methode om met een groep op een filosofische wijze na te denken over een morele vraag, waarbij de ervaring een belangrijke rol speelt. Het kan beschouwd worden als systematisch leren vanuit ervaring. Deze methode is goed te gebruiken als reflectie- instrument bij morele oordeelsvorming. De methode is opgebouwd uit een aantal processtappen die worden begeleid door een gespreksleider (Gebaseerd op het denken van Socrates).
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering: een methode die door middel van een focus op de oplossing en de kracht van de cliënt tracht om cliënten vooruit te helpen. De focus ligt daarmee op wat de cliënten wel willen in plaats van wat ze niet willen. Basisvraag: wat wil je voor je probleem in de plaats? Je kijkt naar krachten en niet naar de zwakten of de problemen. Je kijkt naar wat er al is in plaats van wat er mist. Je kijkt naar hoe ver mensen al zijn en wat eerder al heeft geholpen. De focus gaat daarmee weg van zowel het probleem als van ‘de norm’ die het systeem bepaald heeft.

 

“Voor geregistreerde jeugdzorgwerkers geldt de eis dat zij aan reflectie doen en hiervoor registerpunten moeten halen. Een belangrijk artikel uit de Beroepscode is artikel S over toetsing en beroepsethische reflectie. Hierbij toetst de jeugdzorgwerker zijn beroepsmatig handelen aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van zijn collega’s. De beroepsethische reflectie in collegiaal verband zal ertoe bijdragen dat de jeugdzorgwerker beter toegerust is om zorgvuldig en verantwoord met morele kwesties in de jeugdzorg om te gaan”

 
Volg Lennie Haarsma via:
Banner