Home Recensie goed aangepakt

[vorige pagina]

Goed aangepakt, gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling

door Jos Kole e.a, uitgeverij SWP, ISBN 9789088502972

boekcover goed aangepakt

Moet je ouders confronteren met het vermoeden van kindermishandeling en wat brengt je ertoe dat vermoeden te melden of juist niet? Wanneer is er sprake van kindermishandeling als een kind obesitas heeft? En waaraan ontleen ik als professional het recht me met iemands privéleven te bemoeien? Werk je samen met de politie om bewijs te vergaren zodat tegen een dader aangifte gedaan kan worden, of ben en blijf je de hulpverlener die feiten verzamelt om het kind en de ouders zo goed mogelijk te kunnen helpen? Een antwoord op deze vragen is te vinden in de bundel Goed aangepakt, gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling, die bestaat uit gesprekken met experts op het terrein van kindermishandeling en beroepsethiek.
Bij ethiek speelt kritische reflectie op de eigen persoonlijke en professionele houding en het eigen handelen een rol. Andere beroepsethische elementen zijn een goede morele omgang met tegenstrijdige gevoelens, belangen en principes en een werkhouding die als vanzelf uitmondt in zorgvuldig optreden. Bij de reactie van professionals op kindermishandeling of een vermoeden ervan spelen volgens hoogleraar wijsgerige ethiek Bert Musschenga morele intuïties een rol. ´Je kunt intuïties op minstens twee manieren opvatten. Intuïties die spontaan opkomen zonder dat je erover hebt nagedacht of over gereflecteerd hebt. Ze kunnen ook de vrucht zijn van een leerproces, van oefening en ervaring. Er is dan sprake van intuïtie als patroonherkenning. In de notie van kindermishandeling zit een normatief-morele component. Het is een vorm van omgang met kinderen die moreel fout is´. De negen artsen waarmee een groepsinterview is gehouden vervullen een spilfunctie binnen kinderziekenhuizen als het om signaleren en de aanpak van kindermishandeling gaat. Zij verbazen zich nergens meer over als zij het over gedrag van ouders hebben dat tot ernstige mishandeling van kinderen leidt. Zij benadrukken hun grote verantwoordelijkheid als artsen door De overige experts- met respectievelijk een achtergrond als pedagoog, ethicus of hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling bepleiten o.a. om meer met kinderen zelf te spreken, verder te kijken dan de gemelde aandoening door kind en ouder in de context van het gezin te bekijken en soms vanuit je morele plicht het beroepsgeheim te schenden. De overige suggesties van de geïnterviewden zijn concreet: train iedere medewerker in het ziekenhuis en besteed ook bij volwassen patiënten aandacht aan hoe het met hun kinderen gaat, ga uit van gezonde argwaan, moed en zorg voor het gehele gezinssysteem als eigenschappen waar professionals aan moeten voldoen, maak gebruik van concepten uit ethische theorieën die je kunnen helpen a) je waarneming te verscherpen, b) tot een coherente aanpak te komen en c)
je te motiveren tot een betere praktijk. Tot slot worden instrumenten genoemd die professionals kunnen ondersteunen om gezamenlijk de beroepsethische discussies te voeren zoals moreel beraad, casuistiekbesprekingen, overleg met ketenpartners, meldcode en een versterking van benadering vanuit zowel justitiële- als hulpverleningshoek die elkaar niet bestrijdt en uitgaat van vooroordelen (politie wil aangiftes en mensen veroordelen en hulpverlening wil de kern van het probleem onderzoeken en daar wat aan doen) maar aanvult.

Goed aangepakt is voor een ieder die in zijn beroep, vanuit beleid, werkzaam in het onderwijs of vanuit onderzoek te maken heeft met de signalering en bestrijding van kindermishandeling, een must. Beroepsethiek ondersteunt professionals om kinderen in de knel te helpen en stimuleert een kritische reflectie. Dat draagt bij aan zorgvuldig en daadkrachtig handelen.


Jos Kole, Mariette van den Hoven en Monique Janssens vormden de redactie van de bundel Goed aangepakt, gesprekken over beroepsethiek bij kindermishandeling. Jos Kole is ethicus bij het Ethiek Instituut en schreef eerder Wie voorkomt en geneest? Preventie en signalering van kindermishandeling vanuit beroepsethisch perspectief. Monique van den Hoven schreef het verslag van het groepsinterview met de kinderartsen en Monique Janssens is zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur.

Zomer 2012
Mr. H.M.C.Haarsma

 

[vorige pagina]