Home Training

Trainingen

Om werkers in het veld goed toe te rusten om hun werk nog beter te verrichten ontwikkel ik trainingen en voer deze uit in nauwe samenspraak met opdrachtgever en uitvoerend werkers. Hierbij is bijna altijd sprake van maatwerk. Kennisoverdracht, het vergroten van vaardigheden en empowerment zijn belangrijke invalshoeken.

Een overzicht van recent ontwikkelde en uitgevoerde trainingen:

Selecteer een thema om naar bijhorende trainingen te springen

Preventie seksueel misbruik en huiselijk geweld

Training voorkomen seksueel misbruik voor intervisoren en werkbegeleiders in jeugdhulp en jeugdbescherming ten behoeve van de reflectiepraktijk

Deze training -3 dagdelen- biedt de deelnemers de volgende thema's en onderwerpen:

 1. Werken met onderwerp gestuurde intervisie/werk-praktijkbegeleiding
 2. Inzetten van de werkkaarten uit de handreiking Voorkomen seksueel misbruik
 3. Creëren van veiligheid om over dit thema te spreken: wat is hiervoor nodig; wat kun je doen als de groep of de individuele werker het onderwerp niet bespreekbaar maakt en hoe past het in het reflectiebeleid van de instelling;
 4. Trainen van diverse werkvormen met gebruik van het animatiefilmpje.
 5. Spanningsvolle vragen durven stellen.
 6. Verbanden kunnen leggen tussen de beroepscode en voorkomen seksueel misbruik
 7. Doorvragen op dit onderwerp vergroten en de overdracht daarin herkennen.
 8. Kennis vergroten rond dit thema

De handreiking, de achtergrondinformatie en het animatiefilmpje zijn te vinden op http://fcb.nl/jeugdzorg/leren-en-ontwikkelen/commissie-samson-praktisch-aan-de-slag/commissie-samson-aan-de-slag/. Meer informatie over de training (en opgave hiervoor) is te vinden op de site van platform jeugd voor professionals www.platformjeugd.com onder ‘scholingsaanbod FCB’. Het filmpje is ook te zien op YouTube.

Training huiselijk geweld in Suriname 

In 2009 en het voorjaar van 2013 heb ik een aantal trainingen verzorgd over huiselijk geweld. Dat waren trainingen aan medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming in Paramaribo, aan medewerkers van verslavingszorg en aan docenten en studenten van de Hogeschool in Paramaribo. Over de training aan de medewerkers van verslavingszorg ben ik geinterviewd. U kunt het interview hier lezen.

Professionalisering: beroepscode en tuchtrecht; dialoogbijeenkomsten

Train de trainer; beroepscode, tuchtrecht en werken met richtlijnen in de jeugdzorg voor trainers.

Deze 'train de trainer' bestaat uit 3 losse dagen en een terugkomdagdeel en biedt de deelnemers:

 1. Handvatten om zelfstandig de modules van de NVMW- basistraining beroepscode en tuchtrecht en introductie 'werken met richtlijnen in de jeugdzorg' op maat te maken en uit te voeren in hun eigen instelling.
 2. De modules aan te passen aan de context van de organisatie en eventueel uit te breiden.
 3. Concrete tools om de thema´s beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen uit te dragen naar het management van hun instelling en hen te motiveren voor het realiseren van een reflectiepraktijk binnen de instelling.
 4. De mogelijkheid om met elkaar een intervisiegroep te starten die hen steunt bij de uitvoering van de trainingen.

Voor deze training kunt u zich opgeven bij Albertine Post via 'apost'@'nvmw.nl'

Dialoogbijeenkomsten over professionele autonomie Jeugdzorgwerker

Doel van de dialoogbijeenkomsten is binnen organisaties in gesprek gaan met leiding/directie en uitvoerend werkers over professionele autonomie en het professioneel statuut. Na deze bijeenkomsten gaan jeugdzorgwerkers én organisatie samen verder om de acties die uit deze bijeenkomst naar voren zijn gekomen en wat nodig is voor de professionele autonomie van de werker, concreet in te vullen. Meer informatie over de bijeenkomsten (en opgave hiervoor) is te vinden op de site van platform jeugd voor professionals www.platformjeugd.com

Naast deze recent ontwikkelde trainingen geef ik ook vanuit de beroepsvereniging NVMW (binnenkort gaat deze organisatie verder onder de naam Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk/ BPSW) de introductietraining Beroepscode en tuchtrecht, de verdiepingstraining Beroepsethiek en tuchtrecht en de training Professionele autonomie en de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Meer informatie hierover is te vinden op de site van platform jeugd voor professionals www.platformjeugd.com

Kinderrechten in gemeenten

Training voor gemeenteambtenaren, kinderrechten als basis voor jeugdhulp.

Deze training is ontwikkeld in opdracht van Defence for children international. De training duurt 1 dagdeel en is bestemd voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met jeugdzaken en/of de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd.
In de trainingen krijgen gemeenteambtenaren concrete handvatten aangereikt om in individuele zaken het VN-Kinderrechtenverdrag toe te passen. Actuele thema’s waar gemeenten mee te maken krijgen, worden behandeld door middel van concrete praktijksituaties en vanuit de invalshoek van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Deze training geef ik samen met Goos Cardol, juridisch adviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming en bijzonder lector 'Opvoeden in het Publieke Domein bij Hogeschool Zuyd in Sittard. Voor meer informatie en opgave voor de training: Maartje Berger ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) van Defence For Children International

 

Aanpak ziekteverzuim

Training aanpak ziekteverzuim en vitale medewerkers voor leidinggevenden.

Doelen van deze training zijn:

 • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen visie op arbeidsverzuim en preventie.
 • Deelnemers hebben handvatten om gesprekken te voeren met medewerkers.
 • Deelnemers hebben zicht op heersende opvattingen en huidige omgang/cultuur met betrekking tot verzuim binnen hun team.
 • Deelnemers maken een Plan van aanpak voor de aanpak en preventie van arbeidsverzuim binnen hun team.

Deskundigheidsbevordering ondersteunende diensten

“Administratief medewerkers zijn goud waard en verdienen veel waardering. Een facilitaire dienst is onmisbaar binnen instellingen. Medewerkers van de receptie zijn het visitekaartje van de instelling.”

illustratie overleg & samenwerking“Cursisten geven aan dat administratief medewerkers onvoldoende worden betrokken bij ontwikkelingen die hun werk betreffen. Ook merken zij op dat er in veel instellingen geen helder beleid is omtrent het omgaan met agressief gedrag van cliënten en de noodzakelijke nazorg. Zij zouden graag zien dat hun leidinggevenden zich ervan bewust zijn dat medewerkers van de administratie en facilitaire dienst belangrijke partners zijn in het werkproces van instellingen. Tenslotte bepleiten zij dat in alle interne trajecten binnen de organisatie de administratie mee moet kunnen praten.”

Training Administratie Nieuwe Stijl Raad voor de Kinderbescherming

De doelen van de training Administratie Nieuwe Stijl luiden als volgt:

 • Deelnemers zijn vertrouwd met de algemene juridische begrippen uit het familie-en jeugdrecht, uit het jeugdstrafrecht en het procesrecht.
 • Deelnemers hebben inzicht in de plaats van de Raad binnen de samenleving en hebben kennis gemaakt met enkele elementen uit het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.
 • Deelnemers hebben zicht op hun eigen kwaliteiten en aandachtspunten met betrekking tot het uitvoeren van de functie van administratief medewerker.
 • Deelnemers zijn vertrouwd met bestaande werkprocessen binnen de Raad en ontwikkelen vaardigheden met betrekking tot de nieuwe werkprocessen binnen de Raad en wisselen uit hoe collega’s van andere locaties werken.
 • Deelnemers hebben handvatten om cliënten adequaat te woord te staan.
 • Deelnemers hebben handvatten om helder te communiceren en samen te werken met raadsonderzoekers, teamleiders en andere collega’s.

Training voor Afsprakenplanners binnen de Raad voor de Kinderbescherming

De resultaten van de training luiden als volgt:

 • Deelnemers hebben inzicht in het profiel en de werkinstructies van de Afsprakenplanner.
 • Deelnemers beschikken over basiskennis van de werkprocessen van de Raad en de rol daarin van de Afsprakenplanner.
 • Deelnemers beschikken over een toegankelijke en dienstverlenende opstelling in het telefonisch contact met ouders, met kinderen en informanten.
 • Deelnemers beschikken over een toegankelijke en dienstverlenende opstelling in de communicatie met raadsonderzoekers, coördinatoren taakstraffen en intakers/casusregisseurs.
 • Deelnemers zijn in staat om waar nodig vasthoudend te zijn en feedback te geven.

Training facilitair Nieuwe Stijl voor medewerkers Raad voor de Kinderbescherming

Doelen van de training:

 • Deelnemers zijn bekend met hun eigen kwaliteiten en aandachtspunten met betrekking tot hun functie-eisen.
 • Deelnemers beschikken over noodzakelijke communicatieve vaardigheden in contacten met bezoekers, collega’s en hun leidinggevende.
 • Deelnemers hebben handvatten om feedback te ontvangen en te geven.
 • Deelnemers hebben tips om knelpunten bespreekbaar te maken en met werkdruk om te gaan.

Welzijn Nieuwe Stijl

Scholingstraject voor welzijnswerkers van netwerk Hoorn

In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam heb ik een scholingstraject ontwikkeld en deels uitgevoerd voor de agogen van deze organisatie. Het gaat in dit scholingstraject om kennis op te doen over onderwerpen als transitie en samenwerken met diverse partners in de gemeente; werkers methodisch handvatten aanreiken om integraal te kunnen werken en hen ondersteunen bij het ontwikkelen van houdingsaspecten en vaardigheden zoals gespreksvaardigheden in de context van Welzijn Nieuwe Stijl.

Wilt u een uitgebreider overzicht van meer door mij ontwikkelde trainingen en trainingen die ik geef? Neem dan contact met mij op via het contactformulier

 
Ik heb vreselijk het land aan begrenzing,
Maar niet aan grenzen

L. Vroman
Volg Lennie Haarsma via:
Banner